Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Okruch Złota

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył pozytywnie wniosek Muzeum w Lęborku w ramach programu: dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeologicznych.

Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Projekt Muzeum w Lęborku obejmuje częściowe opracowanie zabytków z największej nekropoli z późnej starożytności w Europie Środkowej, z Czarnówka w pow. lęborskim, przebadanego w latach 19732013 roku, oraz druk dwóch publikacji: popularnonaukowej w jęz. polskim i angielskim oraz pierwszego tomu monografii nekropoli w ramach serii Monumenta Archaeologica Barbarica, w jęz. polskim i niemieckim. Na cmentarzysku w Czarnówku odkryto niemal 3000 obiektów, w większości grobów datowanych od VI w. p.n.e. do wczesnego średniowiecza, tj. z okresu ponad 1500 lat. Celem pierwszej publikacji jest popularyzacja wyników badań w Czarnówku. Znajdą się w niej informacje dotyczące każdej fazy użytkowania cmentarzyska, a także fotografie najciekawszych zabytków. W publikacji naukowej zostanie omówiona historia prac wykopaliskowych, ogólna charakterystyka nekropoli (z planem grobów z różnych faz), opracowanie materiałów z okresu wędrówek ludów i wczesnośredniowiecznego, a także wyniki licznych badań specjalistycznych.

Dofinansowanie: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 134.100,00 zł, wkład własny Muzeum w Lęborku: 56.039,00 zł.

Projekt rozpisany jest na dwa lata: w 2014 r. - dofinansowanie w kwocie 65.600,00 zł, w 2015 r. - 68.500,00 zł.