Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Promocja książki w dniu 31.01.2019 r.

W dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Rajców lęborskiego ratusza odbyła się promocja książki autorstwa Jana Schustera wydanej w prestiżowej serii –  Monumenta Archaeologica Barbarica, SERIES GEMINA, TOMUS VIII, Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu, Część 2, pod redakcją Jacka Andrzejowskiego, Marioli Pruskiej i Jana Schustera. "CZARNÓWKO, STANOWISKO 5. Osiem grobów okazałych - narodziny nowych elit w II wieku po Chrystusie w basenie Morza Bałtyckiego".Publikacja została wydana w ramach projektu „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropoli w Czarnówku, pow. lęborski” realizowanego przez Muzeum w Lęborku z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 5 – Ochrona zabytków archeologicznych”".
Gości, przybyłych na promocję, przywitał kwartet akordeonowy w składzie: Weronika Reclaf, Dagmara Linsztedt, Franciszek Lejk, Tomasz Spoczyński przygotowany przez Marcina Wardulińskiego oraz duet gitarowy w składzie: Filip Kotłowski i Grzegorz Piwar przygotowany przez Grzegorza Piwara z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku. 
Obecni na promocji:
autor publikacji prof. Jan Schuster, dr Jacek Andrzejowski - Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, które były współwydawcami publikacji.
Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Kazimierz Kleina
Przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Kierownik Delegatury w Słupsku – Pani Krystyna Mazurkiewicz-Palacz
Burmistrz Miasta Lęborka – Pan Witold Namyślak
Starosta Powiatu Lęborskiego – Pani Alicja Zajączkowska i Wicestarosta – Pan Edmund Głombiewski
Przedstawiciele instytucji kultury i oświaty, zaprzyjaźnionych muzeów
archeolodzy, 
radni miejscy i powiatowi,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń,
 a przede wszystkim mieszkańcy miasta Lęborka, powiatu lęborskiego oraz zespół realizatorów projektu.

Spotkanie było efektem realizacji przez Muzeum w Lęborku dwuletniego Programu: Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 5, Ochrona zabytków archeologicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Dwuletni projekt, który zrealizowało Muzeum w Lęborku wraz z Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica, obejmował opracowanie i upowszechnienie informacji dotyczących archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych na rozległym, wielokulturowym cmentarzysku w Czarnówku w powiecie lęborskim, którego podstawowym i nadrzędnym celem było dokonanie wieloaspektowej analizy pochówków określanych w nomenklaturze archeologicznej „książęcymi” i ich opracowanie w formie książkowej oraz wydanie w języku polskim i niemieckim.
Dofinansowanie na realizację projektu, które uzyskało Muzeum w Lęborku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosiło 109.050,- ; z tego wkład własny Muzeum w Lęborku stanowiła kwota 39.150,- zł.

Pani Mariola Pruska, Dyrektor Muzeum w Lęborku i koordynator projektu opowiedziała o projekcie, wręczyła też kopie głowy swebskiego wojownika z ataszy kociołka brązowego z II w. n.e., m.in. Panu senatorowi K.Kleinie, Panu W.Namyślakowi - burmistrzowi miasta, Pani Staroście,a w jej zastępstwie Wicestaroście - Panu E.Głombiewskiemu, Pani K.Mazurkiewicz - Palacz - kierownikowi delegatury w Słupsku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Pani M.Bieli - przewodniczącej rady Muzeum, Panu J.Przychodzie, Agnieszce Krzysiak, prof. J. Schusterowi oraz dr J.Andrzejowskiemu.
 
Następnie głos zabrał doktor Jacek Andrzejowski przedstawiciel Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica będący redaktorem i współwydawcą publikacji. O historii badań wykopaliskowych na cmentarzysku w Czarnówku i fascynujących odkryciach opowiedziała kierownik badań od 2008 roku na tym stanowisku, a zarazem pracownik Muzeum w Lęborku - Agnieszka Krzysiak.
W następnej kolejności głos zabrał  profesor 
Jan Schuster, autor publikacji, który zdradził w skrócie treść publikacji
Głos zabrał również Kazimierz Kleina - Senator Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach promocji, każdy uczestnik spotkania otrzymał jeden egzemplarz publikacji oraz materiały promocyjne ( teczki, zakładki do książek) związane z projektem.