Okruch Złota

Największa nekropolia w Europie Środkowej Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska

Artykuły w publikacjach

Do tej pory na temat badań wykopaliskowych prowadzonych w Czarnówku ukazały się artykuły w publikacjach:

            2021

Jacek Andrzejowski, Mariola Pruska, Jan Schuster (red./eds.), Z głębin czasu. Opowieść o pewnej rybie / From the Depth of Time. A Tale About a Fish, Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Popularis 2, Lębork-Łódź-Schleswig-Warszawa:

Jacek Andrzejowski, Mariola Pruska, Jan Schuster, A więc  –  czas na rybę! / So Then  –  Time for a Fish!, 8–9;
Jacek Andrzejowski, Agnieszka Krzysiak, Jan Schuster, Dzień, w którym wypłynęła ryba / The Day the Fish Came Out, 11–24;
Jan Schuster, Luksus dla bogaczy ‒ rzymskie szkła w starożytnej Polsce / Luxury for the Rich ‒ Roman Glass in Ancient Poland, 26–35;
Friederike Naumann-Steckner, Zupa ze złotych rybek / The Goldfish in the Bouillabaisse, 37–53;
Jacek Andrzejowski, Ryby jakie były – każdy widzi / Fish that Were – Everyone Can See, 55–66;
Florian Schimmer, Jesteś tym, co zjadasz / You Are What You Eat, 68–71;
Dieter Quast, Alexandra Hilgner, Ryby Ozdobne / Ornamental Fish, 74–82;
Dieter Quast, Ryby na uwięzi / Fish on the String, 84–88;
Małgorzata Litwinowicz, Pod skrzydłem, pod płetwą. O szklanej rybie / Beneath a Wing, Beneath a Fin. The Glass Fish, 90–99.

            2019

Kalina Skóra, With or without Respect? Treatment of Post-mortem Remains of the Dead in the Course of Post-funeral Interferences at Czarnówko in Pomerania, „Fasciculi Archaeologiae Historicae” XXXII, 7–24.

Kalina Skóra, Liegt da der Hund begraben? An aspect of post-funerary intrusions from the Wielbark culture cemetery in Czarnówko in Pomerania, „Sprawozdania Archeologiczne” 71, 125–153.

             2018

Mariola Pruska, Jacek Andrzejowski (red./eds.), Stary Świat – Nowe życie. Lubowidz, Czarnówko, Wilkowo, Lębork (b.d.w.).

Jan Schuster, Czarnówko, stan. 5. Osiem grobów okazałych – narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego, Czarnówko, stan. 5. Starożytne cmentarzyska na Pomorzu. Część 2 = Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina VIII, Lębork-Warszawa.

Jan Schuster, Czarnówko, Fpl. 5. Acht Prunkgräber – Zeugnisse neuer Eliten im 2.  Jh. N. Chr. Im Ostseeraum, Czarnówko, Fpl. 5. Vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 2 = Monumenta Archaeologica Barbarica XIX/2, Lębork-Warszawa.

Kalina Skóra, How much do we know about the opening graves in the cemetery in Czarnówko? Some remarks on the basis of research in 2017, Przegląd Archeologiczny” 66, 193–223.

Jacek Andrzejowski (red./ed.), Czarnówko, Fpl. 5. Vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 1, Monumenta Archaeologica Barbarica XIX/1, Lębork-Warszawa (druk / printed edition  –  zob. niżej rok 2015 / see below year 2015).

Agnieszka Krzysiak, Maciej Marczewski, Czarnówko stan. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w sezonie 2012, w/in: M. Fudziński (red./ed.), II i III Pomorska Sesja Sprawozdawcza, Gdańsk-Łódź, 13–30.

Agnieszka Krzysiak, Maciej Marczewski, Czarnówko  stan. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w sezonie 2013–2014, w/in: M. Fudziński (red./ed.), II i III Pomorska Sesja Sprawozdawcza, Gdańsk-Łódź, 127–142.

2016

Andrzej Kasprzak, Eine Bronzekanne E 125 vom Gräberfeld Czarnówko, Kreis Lębork in Pommern, w:/in: H.-U. Voß, N. Müller-Scheeßel (red./eds.), Archäologie zwischen Römern und Barbaren. Zur Datierung und Verbreitung römischer Metallarbeiten des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. im Reich und Barbaricum  –  ausgewählte Beispiele (Gefäße, Fibeln, Bestandteile militärischer Ausrüstung, Kleingerät, Münzen). Internationales Kolloquium Frankfurt am Main, 19.–22. März 2009. Teil I, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 22/1, Bonn, 321–331.

             2015

Jacek Andrzejowski (red./ed.), Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu. Część 1, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina V, Lębork-Warszawa:

I.  Agnieszka Krzysiak, Jacek Andrzejowski, Czarnówko –  największe cmentarzysko z późnej starożytności na ziemiach polskich, 7–13; 

II.  Jan Schuster, Przybysze ze Skandynawii – małe cmentarzysko z okresu wędrówek ludów,    15–42;

III.  Sławomir Wadyl, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Czarnówku, 43–68;

IV.1.  Franciszek Rożnowski, Lidia Cymek, Analizy antropologiczne szczątków kostnych z cmentarzyska w Czarnówku, stan. 5, pow. lęborski (materiały z lat 2008–2015), 69–137;

IV.2.  Daniel Makowiecki, Wyniki badań archeozoologicznych z Czarnówka, pow. lęborski, stan. 5 (materiały z lat 2008–2015), 139–144;

IV.3.  Tomasz Stępnik, Analiza dendrologiczna próbek drewna i węgli drzewnych z cmentarzyska w Czarnówku, stan. 5, pow. lęborski (materiały z lat 2008–2013), 145–174;

IV.4.  Paweł Gan, Charakterystyka chemiczna zabytków z cmentarzyska w Czarnówku– analizy wprowadzające, 175–214;

IV.5.  Jerzy Maik, Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Czarnówku, pow. lęborski. Część 1, 215–245;

IV.6.  Maria Cybulska, Analiza i rekonstrukcja płaszcza z obiektu 384 z cmentarzyska w Czarnówku, 247–254;

IV.7.  Danuta Michalska, Magdalena Benysek, Jacek Andrzejowski, Czarnówko, stan. 5 – analizy radiowęglowe, 255–259.

Jacek Andrzejowski (red./ed.), Czarnówko, Fpl. 5. Vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 1, Monumenta Archaeologica Barbarica XIX/1, Lębork-Warszawa (wyd. na CD / CD edition):

I.  Agnieszka Krzysiak, Jacek Andrzejowski, Czarnówko – Das größte frühgeschichtliche Gräberfeld in Polen, 7–13;
II.  Jan Schuster, Einwanderer aus Skandinavien – Das kleine Gräberfeld der Völkerwanderungszeit, 15–42;
III.  Sławomir Wadyl, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Czarnówko, 43–66;
IV.1.  Franciszek Rożnowski, Lidia Cymek, Anthropologische Analyse der Knochenreste des Gräberfeldes Czarnówko, Fpl. 5, Kr. Lębork (Grabungen 2008—2015), 67–135;
IV.2.  Daniel Makowiecki, Die archäozoologischen Untersuchungen zu Czarnówko, Kr. Lębork, Fpl. 5 (Grabungen 2008-2015), 137–142;
IV.3.  Tomasz Stępnik, Dendrologische Analyse der Holz- und Holzkohleproben vom Gräberfeld Czarnówko, Fpl. 5, Kr. Lębork (Grabungen 2008–2013), 143–169;
IV.4.  Paweł Gan, Die chemischen Merkmale der Funde vom Gräberfeld Czarnówko – erste Analysen, 171–213;
IV.5.  Jerzy Maik, Textilien des Gräberfeldes der Wielbark-Kultur von Czarnówko Kr. Lębork. Teil 1, 215–244;
IV.6.  Maria Cybulska, Analyse und Rekonstruktion des Mantels aus Befund 384 des Gräberfeldes von Czarnówko, 245–252;
IV.7.  Danuta Michalska, Magdalena Benysek, Jacek Andrzejowski, Czarnówko, Fpl. 5 – die 14C-Datierungen, 253–256.

Andrzej Kasprzak, Dwa groby z nietypowymi ostrogami na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Czarnówku, stan. 5, w:/in: B. Kontny (red./ed.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Suppl. Series B: Barbaricum 11, Warszawa, 265–275.

             2014

Jacek Andrzejowski, Jan Schuster (red./eds.), Okruch złota w popiele ogniska... Starożytne nekropole w Czarnówku i ich tajemnice  /  A Fleck of Gold in the Ashes… Mysteries of the Prehistoric Cemeteries at Czarnówko, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Popularis I, Lębork-Warszawa:

 Jacek Andrzejowski, Od Redakcji / Editorial, 8–9;
Mariola Pruska, Zamiast Wstępu / In Lieu of a Foreword, 11–13;
Agnieszka Krzysiak,
Fascynujące odkrycie / An Exciting Discovery, 15–21;
Agnieszka Krzysiak, Najstarsze cmentarzyska / The Earliest Cemeteries, 23–33;
Anna Strobin, W czasach wojowników i kowali. Ludność kultury oksywskiej na cmentarzysku w Czarnówku / The Age of Warriors and Blacksmiths. Oksywie Culture People at the Grave Field at Czarnówko, 35–51;
Jan Schuster, Złoty wiek – Czarnówko w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów / Golden Age – Czarnówko During the Roman Period and the Migration Period, 53–89;
Jacek Andrzejowski, Mariola Pruska, Post scriptum, 91–933.

2013

Agnieszka Krzysiak, Czarnówko stan. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska, pow. Lębork. Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2008–2010, w:/in: E. Fudzińska, XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Materiały z konferencji 16­ –18 listopada 2011, Malbork, 133–156.

2011

Andrzej Kasprzak, Agnieszka Krzysiak, Schyłek kultury pomorskiej i początek kultury oksywskiej w pradolinie Łeby-Redy na przykładzie grobów z wielokulturowego cmentarzyska w Czarnówku, stan. 5, w:/in: M. Fudziński, H. Paner (red./eds.), Między kulturą pomorską, a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim, Gdańsk, 151–165.

Andrzej Kasprzak, Agnieszka Krzysiak, Maciej Marczewski, Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska, stan. 5. Badania w sezonach 2008 i 2009, w/in: M. Fudziński, H. Paner (red./eds.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, Gdańsk, 409‒423.

2006

Informator Archeologiczny. Badania 1997, Warszawa 2006, 135.

2005

Informator Archeologiczny. Badania 1996, Warszawa 2005, 152.

2004

Magdalena Mączyńska, Dorota Rudnicka, Ein Grab mit römischen Importen aus Czarnówko, Kr. Lębork (Pommern), „Germania” 82/2, 397–429.

2002

Dorota Rudnicka, Magdalena Mączyńska, Czarnówko, pow. Lębork. Grób 430 z importami rzymskimi, w:/in: J. Andrzejowski (red./ed.), Varia Barbarica Zenoni Woźniak ab amicis dicata, Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina I, Warszawa-Lublin, 11–28.

1986

Informator Archeologiczny. Badania 1985 rok, Warszawa 1986, 93.

1985

Informator Archeologiczny. Badania 1984 rok, Warszawa 1985, 82.

1984

Informator Archeologiczny. Badania 1983 rok, Warszawa 1984, 119.

1983

Informator Archeologiczny. Badania 1982 rok, Warszawa 1983, 154.

1982

Informator Archeologiczny. Badania 1981 rok, Warszawa 1982, 139.

1981

Informator Archeologiczny. Badania 1980 rok, Warszawa 1981, 118.

1975

Informator Archeologiczny. Badania 1974 rok, Warszawa 1975, 121.